USMF logo

Institutional Repository in Medical Sciences
of Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy
of the Republic of Moldova
(IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh)

Biblioteca Stiintifica Medicala
DSpace

University homepage  |  Library homepage

 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12710/2024
Title: Consecințele în timp ale dermatomiozitei: studiu de caz
Other Titles: The long-term outcomes of dermatomyositis: clinical case
Долгосрочные последствия дерматомиозита: клинический случай
Authors: Loghin-Oprea, Natalia
Mazur, Minodora
Vetrilă, Viorel
Mazur-Nicorici, Lucia
Vetrilă, Snejana
Keywords: Outcomes;Idiopathic Inflammatory Miopathies
Issue Date: 2017
Publisher: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Abstract: Rezumat Introducere. Dermatomiozita (DM) este componența miopatiilor infl amatorii idiopatice (MII), consecințele cărora pot fi diverse, iar fi ecare pacient necesită abordare individuală. Prezentare de caz. Pacienta AO, 44 ani, diagnosticată cu dermatomiozită în 2007, în baza criteriilor Bohan și Peter, s-a prezentat cu multiple acuze din partea sistemului osteoarticular, fi ind în perioada de recuperare după artrodeza articulației talocrurale stângi. Concomitent acuză labilitate psihoemoțională datorată dependenței fi zice de persoanele apropiate. Prin examen clinic și paraclinic am stabilit un grad redus al activității bolii, confi rmat prin instrumentele aplicate: evaluarea globală de către medic (MDGA) și pacient (PGA) prin scala vizual analogică, care au indicat spraaprecierea de către pacientă. Testarea musculară manuală a forței musculare a indicat putere musculară scăzută cu un scor de 48 din 80 puncte. Evoluția policiclică a bolii a determinat o serie de modifi cări ireversibile cuantifi cate prin Indicele lezării în miozite așa ca sisteme muscular, scheletal, cutanat, pulmonar, cardiovascular, ocular. Un alt aspect important al determinării impactului bolii asupra bolnavei a fost calitatea vieții, prin care am identifi cat valori joase atât a componentului fi zic cât și mintal. Concluzie. Dermatomiozita pe termen lung are un impact major asupra abilității funcționale și calității vieții pacienților, inclusiv în condițiile când activitatea bolii este controlată. Cunoașterea spectrului de consecințe în timp a miopatiilor necesită o abordare multidisciplinară esențială în prevenirea acestora și îmbunătățirea calității vieții pacienților. Introduction. Dermatomyositis (DM) is a component of idiopathic infl ammatory myopathies, which outcomes can vary widely and each patient requires individual approach. Case presentation. The patient AO, 44 years old, with the diagnosis of dermatomyositis from 2007, established according to the Bohan and Peter criteria, came to medical consultation with multiple complaints of the musculoskeletal system, being in the stage of recovery from arthrodesis of the left ankle joint. Simultaneously, the patient accused psycho-emotional lability due to physical dependence of loved ones. Performing clinical and laboratory assessments we have established a reduced level of disease activity, confi rmed by the tools applied: patient and physician global assessments, evaluated by visual analog scale, which indicated patient’s overestimation. Manual muscle testing of muscle strength showed lower muscle power with a score of 48 out of 80 points. Polycyclic disease course caused an array of irreversible changes, quantifi ed by the myositis damage index, in such domains as muscle, skeletal, skin, lungs, cardiovascular, ocular. Another important aspect determining the impact of disease was the appreciation of the patient’s quality of life, which identifi ed low levels of both physical and mental components. Conclusion. Long-term dermatomyositis has a major impact on patient’s functional ability and quality of life, even when disease activity is controlled. The spectrum of the idiopathic infl ammatory miopathies outcomes requires a multidisciplinary approach for preventing them and improving patient’s quality of life. Введение. Дерматомиозит (ДМ) является компонентом идиопатических воспалительных миопатий, последствия которых могут варьировать в широких пределах, и каждый пациент требует индивидуального подхода. Клинический случай. Пациентка О., 44 лет, с диагнозом дерматомиозит, установленным в 2007 году, в соответствии с критериями Бохан и Питер, поступила с множественными жалобами со стороны опорно- двигательного аппарата, находясь в периоде восстановления после артродеза левого голеностопного сустава. В то же время жалуется на психоэмоциональную лабильность вследствие физической зависимости от близких. При проведении клинического и лабораторного исследования мы установили низкую степень активности заболевания, подтвержденую примененными инструментами: глобальная оценка состояния врачом и пациентом по визуальной аналоговой шкале, которые обозначили повышенную оценку со стороны пациента. Оценка мышечной силы с помощью „ручного” мышечного теста показала сниженную мышечную силу - 48 баллов из 80 возможных. По- лициклическое развитие болезни определило ряд необратимых повреждений таких систем как мышечной, кост- ной, кожной, легочной, сердечно-сосудистой, глазной, с помощью индекса повреждения при миозитах. Другим важным аспектом определения влияния заболевания на пациента является качество жизни, в данном случае мы определили низкие оценки как физического так и умственного компонента. Выводы. Длительное течение дерма- томиозита оказывает значительное влияние на функциональную способность и качество жизни пациентов, в том числе, когда активность заболевания находится под контролем. Знание спектра последствий при миопатиях тре- бует основательного междисциплинарного подхода, необходимого для их предотвращения и улучшения качества жизни пациентов.
URI: http://www.asm.md/administrator/fisiere/editii/f54.pdf
http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/2024
ISSN: 1857-0011
Appears in Collections:ARTICOLE ȘTIINȚIFICE

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CONSECINTELE_IN_TIMP_ALE_DERMATOMIOZITEI_STUDIU_DE_CAZ.pdf395.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2013  Duraspace - Feedback